Health Checks

Health Checks thực hiện kiểm tra backend server có đủ điều kiện để được nhận lưu lượng truy cập (healthy) từ Load Balancer.

Các tham số sau đây được Load Balancer sử dụng để thực hiện health checks

Protocol

Health checks hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS và TCP.

  • Đối với giao thức HTTP và HTTPS, nếu backend server trả về mã HTTP 2xx hoặc 3xx thì sẽ được ghi nhận là healthy.

  • Đối với giao thức TCP, nếu Load Balancer kiểm tra thấy port health checks được mở thì sẽ ghi nhận là healthy.

Port

Cổng TCP, HTTP hoặc HTTPS để thực hiện health checks.

Khoảng cách giữa các lần health checks

Load Balancer sẽ thực hiện health check 15s/lần. Hiện tại chưa hỗ trợ tùy chỉnh tham số này.

Response Timeout

Load Balancer sẽ chờ phản hồi từ backend server tối đa 5s. Sau 5s không nhận được phản hồi, backend server sẽ được ghi nhận là không vượt qua health checks.

Unhealthy Threshold

Nếu backend server không vượt qua được health checks 5 lần liên tiếp, Load Balancer sẽ ghi nhận backend server là không đủ điều kiện nhận lưu lượng truy cập (unhealthy).

Các lần thất bại health checks phải liên tiếp trước khi Load Balancer ghi nhận backend server là unhealthy.

Healthy Threshold

Nếu backend server vượt qua được health checks 5 lần liên tiếp, Load Balancer sẽ ghi nhận backend server là healthy và sẽ định tuyến lưu lượng truy cập đến backend server đó.

Backend server phải liên tiếp vượt qua health checks 5 lần trước khi Load Balancer ghi nhận là healthy.

Đường dẫn Health Checks (HTTP URI)

Load Balancer sẽ thực hiện gửi HTTP request đến đường dẫn này để thực hiện health checks.

  • Giá trị mặc định là /

  • Lựa chọn này chỉ khả dụng nếu giao thức health check là HTTP hoặc HTTPS.

  • Không được chứa khoảng cách

Ví dụ, nếu backend server của bạn có đường dẫn test sau đây:

https://www.example.com/path/to/my/test/page.html

HTTP URI cần được cấu hình:

/path/to/my/test/page.html

Last updated