Mount Bucket trên Linux

Trong bài viết này HyperCore sẽ hướng dẫn Quý khách cách để mount S3 Object Storage lên máy chủ Linux để sử dụng như một kho lưu trữ thông thường.

Giải pháp chúng ta sử dụng sẽ là S3FS. Đây là một tiện ích dòng lệnh cho phép chúng ta mount một bucket của S3 Storage như là một hệ thống tập tin trên các hệ điều hành dựa trên Unix. S3FS là viết tắt của "S3 File System", và nó làm việc bằng cách sử dụng giao diện FUSE (Filesystem in Userspace), cho phép người dùng tạo hệ thống tập tin trong không gian người dùng mà không cần thay đổi mã nguồn kernel.

Mã nguồn của S3FS được công khai tại: https://github.com/s3fs-fuse/s3fs-fuse

Cài đặt s3fs-fuse

Mỗi distro Linux có cách cài đặt s3fs-fuse khác nhau.

Trên Ubuntu/Debian

sudo apt-get update
sudo apt-get install s3fs

Trên CentOS/RHEL

sudo yum install epel-release
sudo yum install s3fs-fuse

Trên Fedora

sudo dnf install s3fs-fuse

Cấu hình Access Key và Secret Key

Truy cập vào trang quản lý dịch vụ Object Storage trên HyperPanel và click vào tab Access Keys để lấy thông tin Access Key và Secret Key. Quý khách có thể sử dụng cặp key mặc định hoặc tạo riêng một cặp key mới.

Sau khi có Access Key và Secret Key, thực hiện tạo 1 tệp tin để lưu thông tin này:

echo ACCESS_KEY_ID:SECRET_ACCESS_KEY > ~/.passwd-s3fs
chmod 600 ~/.passwd-s3fs

Quý khách thay thế ACCESS_KEY_IDSECRET_ACCESS_KEY bằng các giá trị key thực đã lấy trên HyperPanel.

Mount S3 Bucket

Quý khách tạo 1 thư mục mới để làm điểm mount:

mkdir /path/to/mountpoint

Sau đó thực thi lệnh sau để mount S3 bucket:

s3fs BUCKET_NAME /path/to/mountpoint -o url=https://hcm.s3storage.vn -o passwd_file=~/.passwd-s3fs -o use_path_request_style

Quý khách thay thế BUCKET_NAME/path/to/mountpoint với tên bucket và đường dẫn thư mục vừa tạo.

Như vậy là Quý khách đã hoàn thành việc mount S3 Storage bucket lên thư mục /mnt/data trên máy chủ Linux để sử dụng như một thư mục bình thường.

Last updated