Thuật toán cân bằng tải

Dịch vụ Load Balancer của HyperCore hỗ trợ 2 thuật toán cân bằng tải:

  • Round-robin chọn lần lượt các máy chủ có trong pool để định tuyến lưu lượng mà không quan tâm đến số lưu lượng các máy chủ đang có. Đây là thuật toán mặc định.

  • Least Connection chọn máy chủ có số lượng kết nối ít nhất để định tuyến lưu đượng đến máy chủ này.

Last updated