Thông số kỹ thuật

Dịch vụ Load Balancer của HyperCore có các thông số kỹ thuật sau:

  • Số lượng kết nối đồng thời tối đa (concurrent connection): 15,000

  • Số lượng Forwarding Rules tối đa: 5

  • Số lượng backend servers tối đa: 9

  • Thuật toán cân bằng tải hỗ trợ: Round-robin và Least connections

  • Hỗ trợ cấu hình HTTPS: SSL Termination và SSL Passthrough

  • Hỗ trợ Sticky Session

  • Hỗ trợ VPC

Last updated